Uncategorized Utile

NOUTĂŢI LEGISLATIVE

Written by redactia

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M. Of. nr. 547 din 23 iulie 2015)

– prevederile se aplica incepand cu 1 ianuarie 2016 – aduce schimbari in privinta inspectiilor fiscale efectuate la contribuabili si in ceea ce priveste dobanzile si penalitatile de intarziere.

Ordonanța Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative (M. Of. nr. 540 din 20 iulie 2015)

– persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat si entitatile fara personalitate juridica nu au obligatia de a aplica stampila pe declaratii, cereri sau alte documente depuse la institutiile sau autoritatile statului sau atunci cand emit documente intre ele.

– contribuabilii care solicita eliberarea de certificate, adeverinte sau alte documente A.N.A.F. sunt scutiti de plata taxelor extrajudiciare de timbru.

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 837/2015 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015 (M. Of. nr. 549 din 23 iulie 2015)

Pentru veniturile obtinute din cedarea folosintei bunurilor nu datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate urmatoarele categorii de persoane fizice:

– persoanele fizice, indiferent de cetatenie si de domiciliul stabil sau resedinta, care detin o asigurare sociala de sanatate incheiata pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, Spatiul Economic European si Confederatiei Elvetiene sau in statele cu care Romania are incheiate acorduri bilaterale de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea de boala-maternitate, in temeiul legislatiei interne a statelor respective care produce efecte pe teritoriul Romaniei, si fac dovada valabilitatii asigurarii. Persoanele fizice in cauza au obligatia de a prezenta organului fiscal competent documentele justificative eliberate de institutia competenta din statul in carte a fost incheiata asigurarea;

– persoanele fizice, indiferent de cetatenie, care au domiciliul ori resedinta intr-un stat cu care Romania nu are incheiate acorduri privind sistemele de securitate sociala sau care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale si care nu beneficiaza de prelungirea dreptului de sedere temporara in Romania pentru o perioada mai mare de 90 de zile.

Hotărârea Guvernului nr. 582/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar (M. Of. nr.  558 din 27 iulie 2015)

Personalului trimis în străinătate i se acordă o indemnizaţie zilnică în valută primită pe perioada delegării şi detaşării în străinătate, compusă din:

– o sumă zilnică, denumită diurnă, în vederea acoperirii cheltuielilor de hrană, a celor mărunte uzuale, precum şi a costului transportului în interiorul localităţii în care îşi desfăşoară activitatea;

– o sumă zilnică, denumită indemnizaţie de cazare, în limita căreia personalul trebuie să îşi acopere cheltuielile de cazare. Prin cheltuieli de cazare se înţelege, pe lângă tarifele sau chiria plătite, şi eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum şi costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif.

Ordinul comun al ministrului pentru Societatea Informationala, ministrului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si ministrului Finantelor Publice nr. 217/4172/1348/835/2015 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator (M. Of. nr. 573 din 30 iulie 2015)

se stabilesc conditiile care trebuie indeplinite cumulativ pentru ca angajatii sa beneficieze de scutirea de impozit pe veniturile din salarii;

– activitatea de creatie de programe pentru calculator reprezinta prestarea efectiva a uneia dintre activitatile de creare de programe pentru calculator corespunzatoare ocupatiilor specifice mentionate in anexa la ordin;

sunt stabilite documentele justificative care se au in vedere la incadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii.

Legea nr.187/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 499 din 7 iulie 2015)

se reglementează criteriile pe baza cărora o activitate este considerată activitate independentă

– organul fiscal este obligat sa motiveze in fapt in decizia de impunere emisa ca urmare a neluarii in considerare a unei tranzactii sau, dupa caz, a reincadrarii formei unei tranzactii prin indicarea elementelor relevante in legatura cu scopul si continutul tranzactiei ce face obiectul neluarii in considerare/reincadrarii, precum si a tuturor mijloacelor de proba avute in vedere pentru aceasta la stabilirea sumei unui impozit, a unei taxe sau unei contributii sociale obligatorii

– pentru livrarea berii care se încadrează la codul NC 22 03 00 10 se aplică cota de TVA de 9%.

Legea nr.120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels (M. Of. nr. 382 din 2 iunie 2015)

investitorul individual-business angel este scutit de impozit asupra veniturilor obtinute sub forma de dividende pentru o perioada de 3 ani din momentul dobandirii partilor sociale, pentru dividendele aferente partilor sociale dobandite;

investitorul individual-business angel este scutit de impozit pentru castigul realizat din instrainarea partilor sociale daca transferul partilor sociale are loc dupa trecerea unui termen de cel putin 3 ani de la dobandire.

 

About the author

redactia

Leave a Comment